1401/03/30

 لغو مصوبه ده درصدی دولت توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی

 لغو مصوبه ده درصدی دولت توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم 
من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق 
باسلام به  ارواح طیبه شهدا وسلام  وعرض ارادت حضورکلیه بازنشستگان ومستمری بگیران محترم تامین اجتماعی همانگونه که مطلع هستید درپایان سال ۱۴۰۰ تاکنون موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به یکی ازچالشها ودغدغه های مسئولان ومتولیان دستندرکار دولت،وزارت تعاون،سازمان تامین اجتماعی،  کانونهای بازنشستگان تامین اجتماعی ودرراس آنها کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور وهمچنین بازنشستگان تامین اجتماعی کشور مبدل گردیده اعلام مصوبه شورای عالی کار و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی مبنی برافزایش حقوق ۵۷و۴دهم درصدی برای حداقل بگیران،وهمچنین افزایش ۳۸درصدی به اضافه مبلغ۵۱۵۰۰۰هزارتومان برای سایرسطوح براساس مواد۹۶و۱۱۱سازمان تامین اجتماعی وشاخصهای تورم موجی ازخوشحالی وابراز رضایت رادرمیان جامعه بازنشسته تامین اجتماعی ایجاد نمود اما درعین ناباوری وتعجب این مصوبه رضایتبخش ازناحیه دولت محترم  باکاهش ۲۸درصدی به ده درصد تقلیل پیداکرد ودربی سابقه ترین افزایش قیمتها وتورم افسارگسیخته به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ گردید درطول این مدت زمان پرتلاطم ودرسایه یاس وناامیدی بازنشستگان پیگیریهای مستمر ونفس گیر وطاقت فرسای کانون عالی کشور اعضای هیئت مدیره وبازرسین وتیم مدیربتی کانون عالی ودرراس آنها ایستادگی ومقاومت رئیس تلاشگر وخستگی ناپذیر کانون عالی کشور جناب آقای مهندس بیات وروسای کانونهای بازنشستگان سراسر کشور قابل تقدیر و قدردانی است حضور بازنشستگان مطالبه گر،معترض وازطرفی وفاداربه انقلاب ونظام درکف خیابان ومقابل سازمانها ونهادها نیز که فقط وفقط حق وحقوق قانونی خودرا فریادمی زدند  درتغییر رویکرد مسولان موثر واقع گردید لذا هم اینک که پس از  پیگیریهای مستمر صدای بازنشستگان تامین اجتماعی به مسولان  نظام و مرکزقانونگذاری کشوررسیده و درنتیجه در عصرامروز مصوبه ده درصدی دولت توسط هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی ابطال گردید و به نوبه خود بارقه امیدی دردل بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد نمود وباعث خوشحالی آنان گردید لذا لازم میدانم به نمایندگی از۲۳۰هزاربازنشسته تامین اجتماعی،  روسا واعضای محترم هیئت مدیره وبازرسین ۲۲کانون شهرستانهای استان خوزستان مراتب تقدیروتشکر صمیمانه خودرا ازتمام دستندرکاران پیگیر موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ازجمله کمسیونهای،برنامه وبودجه اموراجتماعی، مجلس شورای اسلامی هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، کانون عالی کارگران بازنشسته کشور،شورای عالی کار، سازمان تامین اجتماعی وهیت امنای سازمان مدیران دستگاهای اجرایی، نیروهای امنیتی،وانتظامی ابراز نمایم و امیدوارم با ابطال مصوبه ده درصدی هیئت دولت افزایش حقوق ۳۸درصدی به اضافه مبلغ۵۱۵۰۰۰هزارتومان طبق مصوبه شورای عالی کار و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی محقق گردد تا رضایتمندی حداکثری جامعه بازنشسته تامین اجتماعی دراین شرایط دشواراقتصادی رابه دنبال داشته باشد انشاءالله

عبدالحمید عبائی حسنی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان وبازرس کانون عالی کشور