1401/03/22

اعتراض به مصوبه ده درصدی و صدور احکام بر اساس مصوبه شورای عالی کار

اعتراض به مصوبه ده درصدی و صدور احکام بر اساس مصوبه شورای عالی کار

دیدار رئیس،  اعضای هیئت مدیره وبازرسین کانون عالی کارگران بازنشسته کشور ،روسای کانون های بازنشستگی سراسر کشور بادکترمیرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی امروزیکشنبه مورخه۲۲ /۳/ ۱۴۰۱ در محل کانون عالی کارگران بازنشسته کشور 
جناب آقای مهندس بیات رئیس محترم کانون عالی کارگران بازنشسته کشور به همراه اعضای هیئت مدیره وبازرسین کانون عالی دراعتراض به مصوبه ده درصدی افزایش حقوق سایرسطوح جامعه بازنشسته تامین اجتماعی توسط هیئت دولت با دکترمیرهاشم موسوی دیداروگفتگو کردنداین دیدارکه همزمان ازبرگزاری گردهمایی روئسای کانون های بازنشستگان استانهای سراسرکشور درتهران برگزارگردید آقای مهندس عبائی رئیس محترم کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان وبازرس کانون عالی کشور طی سخنانی اعتراض ۲۳۰هزاربازنشسته، واعضای هیئت مدیره وبازرسین ۲۲کانون بازنشستگان استان خوزستان رادرخصوص  مصوبه افزایش ده درصدی حقوق سایرسطوح بازنشستگان  رابه اطلاع مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی رساندند وخواستار صدوراحکام افزایش حقوق جامعه بازنشسته  براساس مصوبه شورای عالی کار و هیئت امنای سازمان برمبنای. ۳۸درصد+ مبلغ۵۱۵۰۰۰هزارتومان ولغومصوبه ده درصدی دولت گردیدند.
روابط عمومی کانون بازنشستگان تامین  اجتماعی استان خوزستان